+31 (0)77 324 1930 receptie@colmore.nl
    Algemene voorwaarden

General Conditions

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle van Diga Colmore Venlo B.V. afkomstige aanbiedingen en offertes, alsmede op alle overeenkomsten tussen Diga Colmore Venlo B.V. en andere partijen.

2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Diga Colmore Venlo B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien, en voor zover, deze door Diga Colmore Venlo B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

4. De algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Diga Colmore Venlo B.V. schriftelijk zijn aanvaard, en zullen alsdan slechts van toepassing zijn ten behoeve van die transactie. Toekomstige transacties zullen niet automatisch onder diezelfde voorwaarden plaatsvinden.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN

1. Alle gedane aanbiedingen blijven geldig gedurende een door Diga Colmore Venlo B.V. aan te geven termijn.

2. Een aanbieding is slechts bindend indien deze schriftelijk is bevestigd.

3. Toezending van aanbiedingen en/of folders, prijslijsten e.d. verplichten Diga Colmore Venlo B.V. niet tot levering of acceptatie van een order.

ARTIKEL 3 – REGELINGEN

1. Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van Diga Colmore Venlo B.V. binden de laatste niet zonder schriftelijke bevestiging. Onder “ondergeschikten” worden in deze situatie verstaan alle personeelsleden en werknemers zonder gezag.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

1. Met inachtneming van de navolgende voorwaarden komt een overeenkomst in eerste instantie tot stand nadat de wederpartij een offerte van Diga Colmore Venlo B.V. in schriftelijke vorm heeft aanvaard, dan wel Diga Colmore Venlo B.V. een opdracht van de wederpartij in schriftelijke vorm heeft aanvaard.

2. De overeenkomst dient juist en volledig te zijn. Indien de juistheid van de inhoud niet binnen vijf dagen na de schriftelijke bevestiging van Diga Colmore Venlo B.V., dan wel de schriftelijke aanvaarding van de aanlevering van de opdracht door de wederpartij, wordt betwist, zijn beide partijen aan de overeenkomst gebonden.

3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen door Diga Colmore Venlo BV, hun personeelsleden, dan wel namens Diga Colmore Venlo B.V. gedaan door hun verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen die nadien worden gedaan, binden Diga Colmore Venlo B.V. slechts indien deze door hen schriftelijk zijn bevestigd.

4. Diga Colmore Venlo B.V. heeft het recht om bij of na het aangaan van de overeenkomst zekerheid te verlangen dat betalingen en andere verplichtingen door de wederpartij zullen worden nagekomen, alvorens hun diensten (verder) aan te bieden.

5. Voor alle opdrachten geldt, dat een aanbetaling van 50% van de koopsom dient te worden voldaan. Het resterende bedrag dient voor de levering te zijn voldaan. Zonder volledige betaling zal er geen levering plaatsvinden.

6. Diga Colmore Venlo B.V. is bevoegd om – indien zij dit nodig of wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten volgens de verstrekte prijsopgaven voor rekening van de wederpartij komen.

7. Er zal gebruik worden gemaakt van standaard handelskwaliteit materiaal, tenzij bijzondere eisen zijn gesteld en deze door Diga Colmore Venlo B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 5 – AANPASSINGEN VAN DE OPDRACHT

1. Aanpassingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, die door de wederpartij schriftelijk of mondeling worden aangebracht en die hogere kosten tot gevolg hebben dan in de oorspronkelijke prijsopgave is berekend, worden door Diga Colmore Venlo B.V. extra aan de wederpartij in rekening gebracht.

2. Indien na het verstrekken van de opdracht aanpassingen in de wijze van uitvoering door de wederpartij worden aangebracht, dient Diga Colmore Venlo B.V. hiervan tijdig schriftelijk in kennis te worden gesteld. Indien deze mondeling of telefonisch worden medegedeeld, zijn de risico’s van toepassing van deze aanpassingen voor rekening van de wederpartij.

3. Als gevolg van aanpassingen kan de overeengekomen prijs hoger worden, of kan de levertijd van Diga Colmore Venlo B.V. worden overschreden. Het doorvoeren van een aanpassing door de wederpartij impliceert een uitdrukkelijke aanvaarding van een eventuele verhoging van de prijs of overschrijding van de levertijd eveneens.

ARTIKEL 6 – PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden af fabriek, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De prijzen, zoals deze zijn opgenomen, zijn juist en bindend. Aan de prijzen zoals vermeld op de producten kunnen geen rechten worden ontleend.

3. In geval van onvoorziene stijging van één of meer der prijsbepalende factoren, heeft Diga Colmore Venlo B.V. het recht de orderprijs als zodanig te verhogen, waarbij de terzake bestaande wettelijke voorschriften in acht dienen te worden genomen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige verhogingen bij de orderbevestiging dienen te worden vermeld.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

1. In geval van niet-betaling van een opeisbare betaling, aanvraag van surséance van betaling door de wederpartij, faillissement van de wederpartij, of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, heeft Diga Colmore Venlo B.V. het recht de koopovereenkomst of het gedeelte daarvan dat nog uitgevoerd dient te worden, zonder enige ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd hun recht op schadevergoeding.

2. Indien de wederpartij de opdracht wenst te annuleren, dient dit per aangetekende post te geschieden. Aan de annulering zijn, afhankelijk van de opdracht, kosten verbonden. Deze kosten zullen direct worden gecompenseerd met de aanbetaling die bij de opdracht wordt gedaan. De annuleringskosten bedragen:

-25% van het aankoopbedrag indien de bestelling een regulier product of reguliere producten betreft.

-50% van het aankoopbedrag indien de bestelling een speciaal te bestellen product betreft. Bij aankoop van het product wordt de klant geïnformeerd over de bestelling die gedaan moet worden.

ARTIKEL 8 – LEVERING

1. Tenzij anders is overeengekomen, geldt als tijdstip van levering het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van Diga Colmore Venlo B.V. verlaten. Franco levering geschiedt alleen wanneer dit, en voor zover dit, door Diga Colmore Venlo B.V., bij de opdrachtbevestiging of anderszins, is aangegeven.

2. De levertijd is steeds een schatting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Alle verschuldigde transportkosten, in- en uitvoerrechten, stationsopslag, bewakings- en inklaringskosten, belastingen en andere heffingen, zijn voor rekening van de wederpartij.

4. Verzending van zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze namens Diga Colmore Venlo B.V. worden afgeleverd. Deze verzending geldt als levering.

5. Levering geschiedt aan de eerste deur. De wederpartij is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en het naar binnen brengen van de goederen.

6. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Diga Colmore Venlo B.V. besluiten dit gedeelte te verzenden of te wachten tot de gehele bestelling gereed is. In eerste instantie dienen de op de deellevering betrekking hebbende facturen binnen de betalingstermijn, zoals aan deze algemene voorwaarden is toegevoegd, te worden voldaan, tenzij schriftelijk met de wederpartij anders is overeengekomen.

7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn risico opgeslagen en is de wederpartij verplicht zijn bestelling zo spoedig mogelijk af te halen.

8. Indien Diga Colmore Venlo B.V. niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zal zij de wederpartij daarvan onverwijld in kennis stellen en hem informeren over de te verwachten termijn waarmee voornoemde leveringstermijn zal worden overschreden.

9. Bij overschrijding van de opgegeven levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding. De koper kan wegens overschrijding van de levertijd de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.

ARTIKEL 9 – TRANSPORT/RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien daaromtrent door de wederpartij geen nadere aanwijzing is gegeven, door Diga Colmore Venlo B.V. naar goed zakelijk gebruik bepaald, zonder dat zij daarvoor verantwoordelijk is. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport en de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij zich bereid heeft verklaard de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening te nemen en bereid is de eventuele risico’s te aanvaarden.

ARTIKEL 10 – ONTVANGST/TERUGZENDING VAN GOEDEREN

1. Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, dan wel deze aan Diga Colmore Venlo B.V. retourneert zonder dat Diga Colmore Venlo B.V. daarvoor een schriftelijke overeenkomst heeft ontvangen, heeft Diga Colmore Venlo B.V. het recht de geretourneerde zaken voor rekening van de wederpartij op te slaan en ter beschikking van de wederpartij te houden. Hieraan kan geen bewijs van juistheid van eventuele klachten worden ontleend.

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De geleverde zaken blijven eigendom van Diga Colmore Venlo B.V., tot het moment van volledige betaling van deze zaken door de wederpartij.

2. In geval van niet-betaling van een opeisbare betaling, opschorting van betaling, aanvraag tot opschorting van betaling, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van de goederen van de wederpartij, heeft Diga Colmore Venlo B.V. het recht de order, of het nog te leveren gedeelte daarvan, zonder enige ingebrekestelling te annuleren en de reeds geleverde goederen, die al dan niet volledig betaald zijn, als haar eigendom terug te nemen, onverminderd haar rechten om vergoeding van eventuele schade te vorderen. In deze gevallen is elke vordering van Diga Colmore Venlo B.V. op de wederpartij direct en onmiddellijk opeisbaar. De kosten van het terughalen of terugvorderen van de goederen zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12 – VERANTWOORDELIJKHEID

1. Behoudens de verantwoordelijkheid die Diga Colmore Venlo B.V. heeft op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is Diga Colmore Venlo B.V. niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die direct of indirect veroorzaakt kunnen worden door:

– Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals nader in deze voorwaarden is omschreven

– Daden of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die voor hem werkzaam zijn

– Fouten en/of gebreken die door de wederpartij bij de aanvaarding van het betreffende ontwerp niet zijn opgemerkt

2. De aansprakelijkheid van Diga Colmore Venlo B.V. gaat nimmer verder dan die van hun toeleveranciers.

3. Diga Colmore Venlo B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in geval van bijvoorbeeld schade aan de geleverde goederen tijdens het transport die niet door hen is verzorgd.

4. Diga Colmore Venlo B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van onjuist en/of oneigenlijk gebruik van de door hen geleverde goederen. Onder onjuist en/of oneigenlijk gebruik wordt verstaan het niet of op niet juiste wijze uitvoeren van de montagevoorschriften.

5. De aansprakelijkheid van Diga Colmore Venlo B.V. gaat nimmer verder dan de som van hun verzekering.

ARTIKEL 13 – NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE PRESTATIES

1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt het volgende verstaan: Een tekortkoming die niet als schuld van Diga Colmore Venlo B.V. kan worden toegerekend en die noch op grond van de wet, noch op grond van een rechtsvordering, noch in het maatschappelijk verkeer als hun schuld zou worden aangemerkt. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn onder meer stakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Diga Colmore Venlo B.V., transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Diga Colmore Venlo B.V. of bij hun toeleveranciers, alsmede wanprestatie van hun toeleveranciers, waardoor Diga Colmore Venlo B.V. niet in staat is aan haar verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen.

2. Indien Diga Colmore Venlo B.V. de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard acht, heeft Diga Colmore Venlo B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst voor die periode op te schorten, totdat de omstandigheden die de tekortkoming in de uitvoering veroorzaken, zijn opgeheven.

3. Indien de situatie van de niet-toerekenbare tekortkoming van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Diga Colmore Venlo B.V. heeft het recht zich op een niet toerekenbare tekortkoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming veroorzaakt, intreedt nadat de levering had moeten geschieden.

5. Diga Colmore Venlo B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door de wederpartij mocht worden veroorzaakt, indien deze door een niet toerekenbare tekortkoming niet (tijdig) aan zijn verplichtingen kan voldoen.

ARTIKEL 14 – KLACHTEN

1. De wederpartij dient de zaken bij inontvangstneming/aflevering te (laten) controleren. De wederpartij dient te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, hetgeen inhoudt dat:

– de juiste producten zijn geleverd

– het aantal geleverde producten gelijk is aan het aantal in de overeenkomst

– de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken

– de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of doeleinden

2. Reclames wegens de bij ontvangst waarneembare feiten (zie 14-1) dienen op straffe van verval van het recht tot reclameren op het ontvangst/verzendingsdocument te worden aangetekend.

3. Klachten over tekortkomingen die niet onmiddellijk waarneembaar zijn, dienen door de wederpartij binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Diga Colmore Venlo B.V. te worden medegedeeld.

4. Het recht van reclame van de wederpartij vervalt indien de wederpartij Diga Colmore Venlo B.V. niet in de gelegenheid stelt de betreffende producten in de oorspronkelijke staat te controleren. Indien de reclame gegrond is, zal Diga Colmore Venlo B.V. naar haar keuze of de geconstateerde gebreken herstellen, of de geleverde producten gratis vervangen indien de origineel geleverde producten worden geretourneerd.

5. Diga Colmore Venlo B.V. geeft uitsluitend garantie op constructiefouten en/of technische storingen. Krimp/scheurvorming of soortgelijke beschadigingen aan houten producten vallen niet onder de garantie, daar het van nature voorkomt dat hout krom trekt. Voor alle overige producten geldt het principe “verkocht zoals gezien”, tenzij anders is overeengekomen.

6. Over producten die te koop zijn, kunnen geen klachten worden ingediend.

7. Alle glasproducten dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Daarna worden klachten niet meer in behandeling genomen.

ARTIKEL 15 – BETALING(EN)

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de volledige koopsom te worden voldaan bij de bevestiging van de opdracht. Diga Colmore Venlo B.V. accepteert geen cheques.

2. Iedere betaling van de wederpartij strekt uitsluitend ter voldoening van de verschuldigde rente, alsmede van de incasso- en/of administratiekosten, en worden daarna in mindering gebracht op het oudste openstaande bedrag.

3 In de gevallen dat de wederpartij:

1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot cessie overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, of een gedeelte van zijn bezittingen in bezit wordt genomen

2. overlijdt of onder curatele wordt gesteld

3. niet voldoet aan één van zijn verplichtingen ingevolge de wet of deze voorwaarden

4. een factuurbedrag, of een gedeelte daarvan, niet binnen de gestelde termijn betaalt

5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen het aangaan van een nieuw of reeds bestaand samenwerkingsverband, dan wel overgaat tot wijziging van het doel van zijn bedrijf In één van de hiervoor genoemde situaties heeft Diga Colmore Venlo B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, om de eventueel verschuldigde vergoeding op grond van de door Diga Colmore Venlo B.V. verrichte leveringen volledig en direct van de wederpartij te vorderen, en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, alle onverminderd het recht van Diga Colmore Venlo B.V. op kosten, schade en interesten.

ARTIKEL 16 – RENTE EN KOSTEN

1. Indien de betaling niet binnen de in het volgende artikel aangegeven termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij vanaf de vervaldag van rechtswege in verzuim en wordt een rente van 5% per (gedeelte van een) maand bij het verschuldigde bedrag geteld.

2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de door de wederpartij verschuldigde betaling, inclusief voornoemde rente, met een minimum van € 150,- .

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook die met wederpartijen die in het buitenland wonen of gevestigd zijn.

2. Alle geschillen die tussen de wederpartij en Diga Colmore Venlo B.V. mochten ontstaan, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Diga Colmore Venlo B.V.

Neem contact op voor vragen

Neem contact met ons op
Wij zijn een B2B groothandel. Wij verkopen alleen aan bedrijven. Niet aan particulieren
Vul uw bedrijfsgegevens in om toegang te krijgen tot onze Cash and Carry.